شرکت کیمیا ماشین آسیا - فروش لیفتراک لینده، کوماستو ،سهند

شرکت کیمیا ماشین آسیا - فروش لیفتراک لینده، کوماستو ،سهند

"خریدو فروش لیفتراک لینده لینده 3تن،4تن،4ونیم تن،5تن،6تن،8تن"