بازرسی و بازدید فنی لیفتراک ، ریچتراک ، استاکر

بازرسی و بازدید فنی لیفتراک ، ریچتراک ، استاکر

"4.بررسی استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط اپراتور مانند دستکش ، کلاه ایمنی و غیره 5.بررسی وضعیت سازه ، سقف محافظ ، کابین و استحکام لیفتراک 6.بررسی سیستم بالابری شامل بازرسی و آزمایش اهرم های کنترل ، حرکت بالا، حرکت شیفت و حرکت زاویه ای ( سینه ) شاخک"